Babar yn it Frysk

In oktober 2011 zijn vier concerten uitgevoerd in de De Lawei te Drachten.

Het ging hierbij om een project rond het klassieke prentenboek “ Babar, het olifantje”, geschreven door Jean de Brunhoff in 1931.

Bijzonder aan deze concerten was dat het verhaal tijdens het concert in het Frysk werd verteld door Rense Westra,  en dat zandtovenaar Gert van der Vijver tijdens de uitvoeringen voor de visuele invulling zorgde. Het concert werd uitgevoerd door Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA) o.l.v. Jan Vermaning. In Drachten waren in totaal ongeveer 1200 leerlingen.

It begin fan it ferhaal:

De skiednis fan Babar.

  1. Yn it grutte bosk wurdt in oaljefantsje berne. “Wat in skatsje” seit syn mem. “Hoe sil ik him neame? Wachtsje! Ik wit it al: Babar. Lekker sliepe, leave lytse Babar”. En se widzet him yn ‘e sliep.
  • Babar is grut wurden. Hy boartet no mei oare jonge oaljefantsjes. Elkenien fynt him aardich.
  • Fleurich en mei in bliid sin makket Babar op ‘e rêch fan syn mem in kuier troch it bosk.
  • Mar ferskûle nachter wat beamkeguod stiet in gemene jager. Mem oaljefant hat neat yn  ‘e gaten. Se rint gewoan troch. De jager rjochtet it gewear en ….. sjit. Pang!!!
  • Earme Babar. Syn mem is dea en de jager siket om him. Sa hurd as syn poatsjes him drage kinne naait er út.  Hy draaft sa hurd as er kin en krekt sa lang dat er by de râne fan de stêd komt.